Barn och ungas rätt till kultur är prioriterat i den nationella kulturpolitiken och återfinns i barnkonventionslagen och läroplanen för förskolan och den obligatoriska skolan. Det innebär bland annat att alla barn har rätt att få ta del av kultur i form av till exempel konst, musik, teater, dans, film och litteratur. Barn har rätt att ta del av det kulturutbud som finns för vuxna i den mån det är lämpligt, men de har också rätt till ett kulturellt utbud skapat speciellt för barn. De har även rätt att själva producera kultur i olika former. Vidare, enligt artikel 2 i barnkonventionen, får barn inte diskrimineras på grundval av var de bor.

Vi har ställt några frågor till Uppsalas politiker(inom kommunfullmäktiges samtliga partier våren 2022) om skolbarns rätt till kultur i kommunens landsbygd. Klicka på respektive partiförkortning för att se svaren under varje fråga


1.Hur vill du och ditt parti säkerställa barn och ungas rätt till kultur när det gäller barn som bor på Uppsalas kommuns landsbygd? Och specifikt: hur vill ni stärka kulturen i skolan på landsbygden? Lista gärna dina åtgärder i prioritetsordning.


Socialdemokraterna svarar:


Inte inkommit med svar ännu.

partiets logotype

Moderaterna svarar:


Som framgår av ingressen, så är barns och ungas rätt till kultur ett ömsesidigt ansvar mellan kulturnämnden och utbildningsnämnden. Kulturförvaltningen presenterar terminsvis ett brett utbud av kulturaktiviteter som (för/)-skolorna kan avropa. Alla dessa kan inte avnjutas i skolan eller på orten och får då ske i lokaler i centrala Uppsala. Då finns möjlighet att boka kulturbuss. Vi moderater har tillstyrkt att kulturförvaltningen medverkar till upprustning av hembygdsgårdar och liknande lokaler på landsbygden. Huvuddelen av dessa medel kommer från staten. Tyvärr har intresset lokalt varit svalt, så få föreningar har nappat på det erbjudandet.

partiets logotype

Liberalerna svarar:


Barn som är delaktiga i kulturverksamheter förbättrar sina skolresultat, stärker sitt självförtroende samt utvecklar många andra positiva egenskaper. Det är därför en mycket god investering att satsa på kultur för barn och unga. Kulturskolan har möjlighet att nå alla barn och är därmed en viktig utvecklingsfaktor. I kulturnämnden har Mittenstyret nyligen tagit beslut om en utvecklingsplan för Kulturskolan under åren 2023-2025. Den innebär bland annat nya ämnen, nya målgrupper och särskilda satsningar på landsbygden. Men Liberalerna är inte nöjda med det. Vi går till val på att första terminen skall vara avgiftsfri och har som målsättning att 50% fler barn skall nås av Kulturskolan.
För de ungdomar som har förutsättningar att bli professionella kulturutövare vill Liberalerna också att kommunen i samverkan med Uppsalas kulturliv satsar på en kvalificerad yrkesförberedande utbildning som komplement till den ordinarie skolgången för elever från årskurs 7.

partiets logotype

Vänsterpartiet svarar:


Vänsterpartiet Uppsala har alltid och kommer fortsätta att prioritera kultur och fritid högt i vårt politiska arbete. Vårt budgetförslag för Uppsala kommun år 2022, vilket diskuterades under kommunfullmäktige i november föregående år, innehöll mer pengar till kulturområdet än något av de andra partiernas förslag. Flera partier, särskilt deras företrädare i kulturnämnden, är dock givetvis positiva till stora delar av den verksamhet som kulturnämnden bedriver och finansierar. Den viktiga skillnaden är att Vänsterpartiet inte bara är positiva utan har finansiering för befintlig verksamhet såväl som för våra satsningar vilket alltid framkommer i kommunfullmäktiges budgetdebatter. Att visa på hur satsningar finansieras är extra viktigt givet den tuffa ekonomiska situation en för Uppsala kommun samtidigt som stora delar av välfärden behöver ökad finansiering. I vår budget lyckas vi finansiera såväl kultursatsningar som den generella välfärden genom att ha ett lägre överskottsmål eftersom vi ser att behoven finns idag. Pengarna kan inte läggas på hög och verksamheterna kan inte besparas mer utan försämringar såsom minoritetsstyret med S, MP och L har gjort och fortsätter göra.

I vårt kommunalpolitiska program för 2022 till 2026 under avsnittet om Kultur, idrott och fritid tar vi upp visionen för politiken som vi kommer att driva. Den första av våra listade konkreta punkter är: ”Vänsterpartiet Uppsala vill att kultur- och fritidsaktiviteter ska finnas i hela Uppsala kommun – i stadsdelar och i kransorter – och alla ska kunna obehindrat ta del av utbudet.” I vårt kommunalpolitiska program har vi även ett helt underavsnitt dedikerat till kultur och idrott för barn och unga. Till detta svar bifogar vi därför också vårt program som ett komplement.(Kan rekvireras från Vänsterpartiet vid intresse/Den Lilla Teaterns kommentar)
Ett av våra förslag är införandet av en kulturgaranti som innebär att alla elever ska ha minst en kulturupplevelse per år. Vi vill också se över möjligheterna att etablera fler meröppna bibliotek (vilket är aktuellt på landsbygden) och bevaka att den ambulerande konsthall som vi fått igenom ska nå ut i hela kommunen. Det är även viktigt att se över kostnaderna som fritidsaktiviteter ger upphov till för att barn inte ska gå miste om kulturupplevelser på grund av föräldrarnas ekonomi. Ett led i detta är att vi vill minska avgifterna i kulturskolan och på sikt göra den avgiftsfri och att betalande medlemmar inte ska vara ett krav för att få kommunalt stöd för föreningar m.m. I regionen driver vi även på för att minska kollektivtrafikpriserna. Dessutom vill vi uppmuntra kommunen att stödja barn och ungas egna organisering utan krav på vuxen inblandning. Vi vill också se att biblioteken återinför digital streamingtjänst (vilket besparades bort av minoritetsstyret bestående av S, MP, L) såsom Cinasterna. Ytterligare satsningar vi redan idag driver på för som ska nämnas är öppnandet av en kulturbank med inspiration av den i Västerås kommun och fler fritidsbanker.
Specifikt för skolbarn vill vi lyfta att Uppsala stadsteater har ett flertal olika pjäser och erbjudanden till skolor vilket kan innebära att komma till teatern för att titta på en föreställning eller att teatern kommer till skolan för att spela en föreställning där. Till detta finns även kompletterande handledning och frågor som kan vara bra att arbeta med i anknytning till föreställningen. Även Kulturskolan har möjlighet att komma till skolor för att hålla workshop, spela musik och ge en smak på att spela ett instrument. Dessa verksamheter passar sig bra för alla skolor, inklusive de skolor som finns på landsbygden. Vänsterpartiet var även drivande för att införa El sistema, ett musik och orkesterprogram som finns på några få skolor och som är avgiftsfritt och ingår i den ordinarie skoldagen för att det ska vara enkelt för eleverna att ta till sig och vara del av El sistema. Detta finns idag inte på någon landsbygdsskola, men det är något som vi gärna vill fortsätta utveckla och se mer av. Att i lägre åldrar ha möjlighet att ta del av kulturskolan på sin egen lokala skola i anslutning till skoldagen är viktigt, och särskilt för barn som bor långt ifrån kulturskolans egna lokaler. Kulturskolan har även långa köer idag och det är inte heller rimligt. Dessa vill vi korta.

partiets logotype

Centerpartiet svarar:


  · Kulturskolan är viktig, den ska finnas i hela Uppsala och göras tillgänglig genom att finns i, eller i direkt anslutning till, skolan och på den tid när barnen är där.
  · Kommunens mer-öppna bibliotek är också viktiga mötesplatser för kultur i hela kommunen.
  · Stadsteaterns arbete för att sprida teatern till hela kommunen via sitt skolarbete är också viktigt.
  · Vi har diskuterat att införa kulturbussar liknande de som finns i Regionen, så att klasser på landsbygden kan åka in och gå på kulturupplevelser.
  · Hembygdsgårdar och bygdegårdar är lokaler som finns i hela kommunen och som möjliggör för alla åldrar att anordna, engagera sig och få skapa och uppleva kultur.
  · Slutligen, att följa upp konstmuseets nya direktiv att få ut utställningar i hela kommunen.

partiets logotype

Kristdemokraterna svarar:


Viktigast är att se alla de konstnärliga uttryck som barn kan få prova genom skolan, civilsamhället och hemmet. Kommunen kan aldrig ersätta den kraft som finns i lokalsamhället när det gäller kultur, bara stödja. Bokbussen når barn och unga på landsbygden och är en viktig aktör för spridandet av god litteratur till barn och unga.
Kulturbussen är viktig för att alla förskolebarn och skolelever ska kunna åka kostnadsfritt till olika kulturella utflyktsmål. Kulturförvaltningen lånar ut professionell konst till skolor med lärarhandledning.
Kommunen uppmanar förskolor och skolor att söka aktiviteter från det breda utbudet i Skapande skola

partiets logotype

Miljöpartiet svarar:


Det ska finnas kultur i hela kommunen. Då måste det finnas fungerande lokaler för detta. Bygdegårdarna och det kommunala stödet för att uppgradera lokaler så att de fungerar som kulturlokaler är viktigt. Det är också viktigt att barnen får ta del av kultur i sin skola från olika aktörer.
Kulturskola ska finnas i hela kommunen. Vi vill att det ska vara möjligt att ta del av kulturskola i den skola man går.
Under pandemin har vi satsat extra på egna kulturbussar för att alla barn skulle kunna åka på kulturaktiviteter. Den satsningen vill miljöpartiet permanenta. Det är viktigt att alla barn och unga, förutom att få kultur nära där de bor, får besöka scenerna i stan, som Lilla Teatern, Stadsteatern, UKK, Gottsunda teater och Reginateatern.

partiets logotype

Sverigedemokraterna svarar:


Inte inkommit med svar ännu

partiets logotype

Feministiskt initiativ svarar:


Inte inkommit med svar ännu

partiets logotype


2. Nationella utredningar har visat att en mycket liten del av det ekonomiska stödet till kulturlivet riktas till barn och unga som målgrupp, trots att de är framtidens kulturkonsumenter, och trots att det oftast lyfts fram som en mycket viktig del av kommunernas satsningar. Hur följer ni upp hur kulturnämndens medel för kulturverksamhet når barn och unga?


Socialdemokraterna svarar:


Inte inkommit med svar ännu

partiets logotype

Moderaterna svarar:


Eftersom kostnaderna fördelar sig på två nämnder finns en del av stödet redovisat på skolan. Vi får i kulturnämnden regelbunden uppföljning av verksamheten, det gäller såväl ekonomi som aktiviteter. Inför beslut om medelstilldelning till det fria kulturlivet redovisas föregående års medel och verksamhet.

partiets logotype

Liberalerna svarar:


Varje år får kulturnämnden en genomgång av vilka föreningar och organisationer som, enligt regelverket, tilldelats kommunalt stöd. Det kan röra sig om verksamhets-, projekt- eller evenemangsstöd. I ”Riktlinjer för bidrag till barns och ungas fria tid” poängteras att kulturnämnden med sitt stöd vill motverka kulturell ojämlikhet, erbjuda en mångfald av ideella aktörer med ett attraktivt utbud samt öka möjligheterna för föreningslivet att bidra till att utveckla barns och ungas kulturutövande.
När det gäller nämndens egen verksamhet har under 2022 särskilt stora satsningar gjorts för breddning av kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Detta kommer att innebära uppbyggnad av Allaktivitetshus med samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet.
Ett annat av nämndens prioriterade områden när det gäller barn och ungdom är Lovaktiviteter vars syfte är att nå alla i hela kommunen med kultur- och fritidsaktiviteter.
Om uppföljning se även svar under punkt 3.

partiets logotype

Vänsterpartiet svarar:


Vi följer upp allt ekonomiskt stöd som kulturnämnden delar ut genom att ta del av förvaltningens redovisningar, rapporter och statistik som presenteras i samband med kulturnämndens sammanträden. Våra representanter i kulturnämnden såväl som andra förtroendevalda vänsterpartister gör därutöver ofta studiebesök och har möten med såväl olika aktörer som kommunmedborgare. Exempelvis har Vänsterpartiets representanter i kulturnämnden under den gångna mandatperioden bland annat träffat RFSL Uppsala, flera olika kommunala verksamheter såsom bibliotek, konstmuseet, Gottsunda kulturhus m.m. och anställda inom kulturförvaltningen, Gamla Uppsala museum, studieförbunden Studiefrämjandet och Ibn Rushd, skolelever och många fler. Utöver det tar vi emot mejl och följer upp sådant som personer mejlar våra företrädare om. Dessutom kan särskilt nämnas den landsbygdsvecka som Vänsterpartiet Uppsala anordnat varje år där vi vid olika orter i kommunen samlat in förslag från kommunmedborgare som i flera fall blivit sådana förslag vi drivit vidare. När det gäller specifikt att följa upp medel från kulturnämnden till barn och unga har vi utöver det som nämnts ovan bra kontakt med Barnombudet i Uppsala län (BOiU) och andra aktörer. Vid beslut om olika stöd granskar vi också förvaltningens motiveringar till beslut om avslag noggrant, särskilt om den berör verksamhet som riktas till barn och unga. Vi är också lyhörda för att lyssna in det personer framför till våra förtroendevalda och följer upp sådana ärenden genom att kontakta förvaltningen och ställa frågor.

partiets logotype

Centerpartiet svarar:


  · Kulturskolan och Stadsteaterns arbete med skolor är direkt riktat mot barn och ungdomar.
  · Att följa med i kulturnämnden och se vart pengarna går, vilket ibland är svårt när styret anser att de gör tillräckligt, som opposition har vi inte haft samma möjligheter att påverka.

partiets logotype

Kristdemokraterna svarar:


Våra ledamöter i kulturnämnden beaktar alltid att medel avsatta för kultur till barn och unga används till just barn och unga. Vi är ett parti som i hög grad värdesätter våra barn och unga och ser kultur som en både självklar och viktig del under uppväxten, och vi prioriterar just barn- och ungdomskultur i vårt politiska arbete.

partiets logotype

Miljöpartiet svarar:


Kulturnämnden har barn och unga som en prioriterad grupp när vi fördelar pengar. Sen specificeras vad pengarna ska gå till i budgeten. Vi följer sedan upp detta två gånger per år.

partiets logotype

Sverigedemokraterna svarar:


Inte inkommit med svar ännu.

partiets logotype

Feministiskt initiativ svarar:


Inte inkommit med svar ännu.

partiets logotype


3. Andra större kommuner har särskilda styrdokument som synliggör och stärker barns rätt till kultur, och som gäller alla kommunala nämnder och bolag. I Uppsala finns vad vi ser inget sådant styrdokument, enbart några rader i det kulturpolitiska programmet som riktar sig till kulturförvaltningen, och som inte verkar vara känt eller följs av övriga kommunala förvaltningar och bolag. Hur kan Uppsala i praktiken ge alla barn rätt till kultur?


Socialdemokraterna svarar:


Inte inkommit med svar ännu.

partiets logotype

Moderaterna svarar:


Det kulturpolitiska programmet är ett övergripande dokument som anger inriktningen. Det är i den årliga verksamhetsplanen som det blir verkstad. Vi moderater vill se en tydligare beskrivning av det ömsesidiga ansvaret hos de två nämnderna och förvaltningarna (kultur resp utbildning) så att rätten till kultur inte hamnar mellan stolarna.

partiets logotype

Liberalerna svarar:


Det är riktigt att Uppsala saknar ett särskilt styrdokument om barns och ungas rätt till kultur. Men denna rätt finns konkretiserad i flera andra dokument. (Bl a ”Grunduppdrag för kulturnämndens verksamheter i egen regi” och den årliga ”Verksamhetsplanen”). Kommunfullmäktige har i sitt Kulturpolitiska program angett att ”Barn och unga ska under sin uppväxt möta möjligheter att både utöva och uppleva kultur”. Kulturnämnden arbetar därför med att skapa förutsättningar för en likvärdig tillgång till kultur hos förskolor och skolor. Detta sker genom att utveckla, arrangera och samordna kulturprogram under skoltid.
Uppföljning och redovisning om hur arbetet med detta fortskrider sker två gånger per år hos kulturnämnden. Ett nytt verktyg i denna uppföljning är hemsidan Utbudsbokningen, där skolorna får hjälp att hitta och boka program. Statistik från bokningarna visar också hur riktade satsningar faller ut eller om tillgången blir likvärdig.

partiets logotype

Vänsterpartiet svarar:


Det viktigaste verktyget för att i praktiken ge alla barn rätt till kultur i Uppsala kommun är finansiering. Såsom vi redogjort för i svaret på fråga 1 hade Vänsterpartiet mer medel i sitt budgetförslag för 2022 till kulturen än något annat parti. Det är genom att ha medel som verksamhet kan förverkligas och inte enbart bli ord som sägs eller skrivs på papper. Samtidigt är styrdokument och program viktiga. De behövs för att samordna arbetet i kommunen eftersom alla delar av kommunen ska följa dessa. Hur olika dokument implementeras är emellertid i första hand en fråga för styrande partier eftersom de leder förvaltningen. Som oppositionsparti är det dock vårt ansvar att följa upp och ställa frågor om efterlevandet av antagna riktlinjer och uppfyllandet av mål m.m. Mot bakgrund av detta ser Vänsterpartiet därför positivt på det kulturpolitiska programmet som hela kommunen ska följa även om det viktigaste är att ha finansiering för satsningar inom verksamheter. Om alla barn ska ha rätt få rätt till kultur behövs det mer satsningar och medel till välfärden generellt och i synnerhet till kulturen. Inte besparingar som faktiskt har skett under minoritetsstyret även om de i förhandlingar med Vänsterpartiet gått med på vissa kultursatsningar såsom ambulerande konsthall, satsningen kulturentré och sommarteater i Gottsunda.

partiets logotype

Centerpartiet svarar:


  · Hur de politiska ramverken ska konstrueras för att vara så effektiva som möjligt är något vi ständigt tittar på. Detta är viktigt eftersom det är vi folkvalda politiker som fattar besluten men tjänstemännen som verkställer dem. Därför måste direktiven vara tydliga. Eftersom vi inte ingår i styret har vi under innevarande mandatperiod haft begränsade möjligheter att påverka, utan vår roll har varit att påtala och uppmärksamma vad vi upplever är fel.

partiets logotype

Kristdemokraterna svarar:


Det kulturpolitiska programmet är antaget av fullmäktige och normerande för hela kommunen. Det första målområdet handlar om allas möjlighet att ha delaktighet i kulturen, och där är barn och unga en av tre delar. Vi har stora kulturverksamheter som ligger i bolag (UKK, Stadsteatern) som jobbar mycket med barn och unga, och Utbildningsnämnden är den kanske viktigaste aktören utanför kulturnämnden. Alla kommunens kulturella institutioner har verksamhet för barn och unga, som under nästa mandatperiod kan utvecklas än mer.

partiets logotype

Miljöpartiet svarar:


Vi försökte att få till en kulturgaranti i Uppsala, men det visade sig svårt i en så stor kommun. I stället har vi fokuserat på att följa upp. Inte släppt målet med att alla barn årligen ska få tillgång till kultur via skolan, men valt en inte lika styrande modell och kan fokusera på att stötta de skolor som inte klarar av att leva upp till detta. Vi behöver inte styra rektorer som tar uppdraget på allvar.

I verksamhetsplanen för 2022 skriver nämnden så här:

"Inom det kulturpolitiska programmet kommer nämnden fortsätta arbeta med att erbjuda professionell kultur på lika villkor till alla barn under skoltid och att skapa en smidig struktur för kultur i skolan.
Barn och unga har rätt att ta del av och att utöva kultur som en naturlig del av sin kunskapsinhämtning och lärandeprocess. Nämnden bidrar till att skapa förutsättningar för en likvärdig tillgång till kultur och natur hos förskolor och skolor genom att utveckla, arrangera och samordna natur- och kulturprogram för barn och unga under skoltid."

Där står även följande, som möjliggör uppföljning och riktade satsningar. "Nämnden har under ett antal år utvecklat digitala lösningar för att tillgängliggöra kultur- och naturupplevelser för förskola och skola. Under 2022 kommer nämndens verksamheter riktade till förskola och skola att synliggöra sina aktiviteter genom hemsidan Utbudsbokningen, där förskolor och skolor hittar och bokar program. Genom kopplingen till elevdatabasen möjliggörs såväl uppföljning av skolors deltagande som riktade satsningar för en likvärdig tillgång till utbudet."

Vi gör satsningar både i skolan (skapande skola) och på fritiden. Gärna i direkt anslutning till skolans slut, eftersom vi då vet att det är lättare att nå alla barn än på kvällstid. I dagsläget finns detta i flera stadsdelar. Miljöpartiet vill att det ska finnas på fler ställen både på landsbygden och i staden.

Vi har samverkan med civilsamhället för att skapa fritidsaktiviteter inom kulturområdet. Vi har även infört Kulturis (motsvarande Sportis på idrottssidan)

partiets logotype

Sverigedemokraterna svarar:


Inte inkommit med svar ännu.

partiets logotype

Feministiskt initiativ svarar:


Inte inkommit med svar ännu.

partiets logotype


4. Kultur i skolan kan ibland uppfattas som schemabrytande verksamhet. Vilken roll tycker du och ditt parti att den professionella kulturen skall spela i skolan? Skall utbudet anpassas till läroplanen? Vad är en rimlig nivå för antal kulturupplevelser per läsår och elev?


Socialdemokraterna svarar:


Inte inkommit med svar ännu.

partiets logotype

Moderaterna svarar:


Utbudet ska motsvara kraven i läroplanen och ansvaret för schemaläggningen ligger på respektive skolenhet. Vi har flera professionella grupper i Uppsala som med stöd från kulturnämnden verkar bl a mot skolorna. Det är svårt att kvantifiera vad som är rimligt. Rätten till kultur innefattar såväl rätten att ta del, men också att utöva olika kulturaktiviteter.

partiets logotype

Liberalerna svarar:


Det är Inte bara det egna kulturutövandet som är viktigt utan även stimulans och inspiration genom gästspel av professionella musiker, skådespelare och dansare m fl. l. I kommunens Kulturpolitiska program noteras att dessa besök skall garanteras alla barn. Evenemang sker på skoltid och en mininivå för sådana besök borde vara ett gästspel per termin. Som framgår av nästa svar vill L även utveckla kulturverksamhet som sker efter skoltid.

partiets logotype

Vänsterpartiet svarar:


Det finns mycket att diskutera gällande nuvarande läroplan och kursplaner i skolan men Vänsterpartiet uppfattar inte att läroplanen sätter stopp för skolan att genomföra aktiviteter som skapar samhörighet och trygghet, ger en kulturupplevelse eller möjlighet att själv skapa och agera på kulturområdet. Däremot kan många skolor se det som svårt att prioritera mellan allt som behöver genomföras och sådant som vore bra om det kunde genomföras. Särskilt efter påfrestningarna på skolan som pandemin stod för. Men självklart ska det gå att spela teater, sjunga i kör, spela nyckelharpa, åka till stadsteatern och se en pjäs eller göra en egen julshow för föräldrar och vänner på skolan. Vänsterpartiet vill införa en kulturgaranti för att alla elever ska få tillgång till minst en kulturupplevelse per år.

partiets logotype

Centerpartiet svarar:


  · Kultur på rimlig nivå innebär att alla elever ska få ta del av kultur minst en gång i terminen.
  · Kulturen ska vara en del av schemaläggandet, men skolorna ska själva ha frihet att välja vad de anser är viktigt för sina elever och vilken tid de lägger på detta.

partiets logotype

Kristdemokraterna svarar:


Om man räknar in litteraturen i kulturupplevelser blir svaret varje vecka. Om man tänker på föreställningar, museibesök, besök från Skapande skola etc, kan en kulturupplevelse per termin vara rimligt

partiets logotype

Miljöpartiet svarar:


Jag tror inte att det går att säga hur många upplevelser varje elev ska ha per läsår, men skulle säga att de ska ha minst ett. Barn som bor i områden där vi vet att många inte får med sig kultur hemifrån kan behöva fler kulturupplevelser i skolan.

Idag är det inte jämlikt mellan kommunens skolor. Vissa skolor ger barnen flera kulturupplevelser per år och andra inga. Därför har vi nu infört ett uppföljningssystem så att det tydligt går att säkerställa alla barns rätt till kultur.

Det är viktigt att det både kommer kultur ut till barnen i skolorna, men även att de får komma till Lilla Teatern, Stadsteatern, UKK och andra scener och uppleva kultur där.

Kulturen ska ha plats i skolan både utifrån läroplanen, men även utifrån att barnen ska få uppleva olika sorters kultur och upptäcka vad de tycker om och vad som finns.

Miljöpartiet vill även att läroplanen ska ge eleverna mer rätt till estetiska ämnen (visserligen inte en fråga som vi kan påverka i kommunen). T ex vill vi att det ska finnas estetiska ämnen på alla gymnasieprogram. Men vi vill även att det estetiska programmet i Uppsala kommun ska ha inriktningarna teater och dans.

Vi vill ha El Sistema på fler platser och i fler årskuser.

partiets logotype

Sverigedemokraterna svarar:


Inte inkommit med svar ännu.

partiets logotype

Feministiskt initiativ svarar:


Inte inkommit med svar ännu.

partiets logotype


5. Uppsala Kommun strävar ju efter att bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Kan (och isåfall hur) kultur, och barnkultur i synnerhet, verka för landsbygdsutveckling?


Socialdemokraterna svarar:


Inte inkommit med svar ännu.

partiets logotype

Moderaterna svarar:


Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun (sett till antal invånare på landsbygden) och vi har höga ambitioner både för barn och unga och vuxna vad gäller utbudet av kultur. Förutom kommersiell och offentlig service, så är kultur en avgörande faktor för en levande landsbygd. Där det är långt till närmaste bibliotek har våra biblioteksbussar ett viktigt uppdrag. Ambulerande konstutställningar kan lika väl som musik- eller teatergrupper ta en hembygdsgård eller skolmatsal i anspråk.
Tillgång till kultur är lika viktigt som att kunna utöva lek och idrott i skolan. I båda dessa fall förbättrar de elevernas skolresultat och mående.

partiets logotype

Liberalerna svarar:


För Liberalerna är det en självklarhet att de som bor på landsbygden inte ska ha sämre service utan på samma sätt som i centralorten kunna vara delaktiga i kulturlivet. Därför behöver vi utveckla kulturverksamheten på landsbygden. Biblioteken måste ges möjligheter att växa till ett nav för det lokala kulturlivet. Kulturskolan ska också vara lätt att nå, därför vill Liberalerna se en ambulerande verksamhet i syfte att nå ut till eleverna. Kulturskolan ska därför utveckla sina gästspel på enskilda skolor till något mer permanent med ett varierat utbud. Samabete ska också skapas med skolor och fritidsverksamhet för att möjliggöra kulturverksamhet i den egna skolan också direkt efter skoltid. En sådan kulturell satsning på landsbygden kan locka olika kreativa näringar till de mindre orterna. Sammantaget kan allt detta stärka lokalsamhället ekonomiskt och socialt.

partiets logotype

Vänsterpartiet svarar:


Givetvis kan kultur och barnkultur verka för landsbygdsutveckling. Genom kultur utvecklas vi som människor, delar upplevelser och skapar sammanhang. En levande kultur gör att platser blir mer attraktiva att bo på och verka i. Det binder också samman samhällen och låter oss möta varandra. Dessutom skapas det möjligheter att upptäcka passioner och engagera sig. Kulturen är därför viktig för landsbygdsutvecklingen eftersom det skapar en öppen gemenskap med goda kontaktytor som leder till en levande mångfald och ett samhälle för alla. Skapandet av denna utveckling och kultur för alla är politikens ansvar och det ansvaret är vi i Vänsterpartiet beredda att axla.

partiets logotype

Centerpartiet svarar:


· Absolut, som det ser ut nu ingår barns fritid i kulturnämndens uppdrag och kultur är en del av barns fritid. Att se till att både få tillgång till kultur i staden, även om man bor på landet, samt att få kultur att resa ut på landsbygden. Men även genom att få stadens barn att komma ut på landsbygden och få ta del av det som sker där.

partiets logotype

Kristdemokraterna svarar:


Att bokbussen vidgar sitt uppdrag. Att Bror Hjorths hus och konstmuseet har uppsökande verksamhet och besöker skolor. Att alla skolor aktivt söker och tar emot Skapande skola

partiets logotype

Miljöpartiet svarar:


Självklart! Vi måste ha bra samlingslokaler i hela kommunen, så att det finns möjlighet till olika kulturaktörer att bedriva verksamhet i hela kommunen. Så stödet till bl a bygdegårdar för att kunna upprusta och anpassa blir centralt.

Det är också viktigt att det finns möjlighet att utöva kultur för barn och ungdomar där de bor. Där är både kulturskolan, andra kulturaktörer och föreningslivet viktiga aktörer.

Vi vill även att kulturskolan ska kunna få bedriva mer av sin undervisning på skolorna. Både den frivilliga och genom undervisning på lektionstid.

partiets logotype

Sverigedemokraterna svarar:


Inte inkommit med svar ännu.

partiets logotype

Feministiskt initiativ svarar:


Inte inkommit med svar ännu.

partiets logotype